Fotocelgordijn

SEB193CTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 1928 - AH 1800mm - C1 curve

SEB193DTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 1928 - AH 1800mm - D1 curve

SEB229CTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 2288 - AH 2160mm - C1 curve

SEB229DTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 2288 - AH 2160mm - D1 curve

SEB265CTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 2648 - AH 2520mm - C1 curve

SEB265DTR

TELCO

Set Dyn. Blanking fotocelgordijn - TH 2648 - AH 2520mm - D1 curve